top of page

Dịch vụ tư vấn ngoại trú

Các dịch vụ Tư vấn Ngoại trú dành cho những cá nhân đăng ký Medicaid, những người cũng có nhu cầu về sức khỏe tâm thần hoặc tình cảm, từ sáu tuổi trở lên. Tư vấn được cung cấp bởi các cá nhân được cấp phép tại trường học, tại nhà hoặc tại văn phòng. Tư vấn ngoại trú có thể là các dịch vụ độc lập cho những cá nhân không yêu cầu các dịch vụ chuyên sâu hoặc chúng có thể được sử dụng để bổ sung cho các dịch vụ dựa vào cộng đồng khác của PSR và CPST.

Sự miêu tả:

  • Người lớn có thể nhận tư vấn độc lập sáu buổi mỗi năm, với khả năng thêm sáu buổi nữa.

  • Là một dịch vụ bổ sung, người lớn hoàn thành đánh giá toàn diện có thể nhận được 24 buổi tư vấn bổ sung ngoài các dịch vụ dựa vào cộng đồng khác.

  • Trẻ em và thanh thiếu niên có thể nhận được tối đa 24 buổi học độc lập mỗi năm HOẶC như một phần bổ sung cho các dịch vụ khác.

bottom of page