top of page

Dịch vụ Quản lý Tài nguyên cam kết mang đến những ứng xử chuyên nghiệp cao nhất cho đội ngũ nhân viên của mình. Do đó, nhân viên phải tuân theo quy tắc đạo đức đã được thiết lập này và ứng xử của nhân viên chuyên nghiệp.

 

 • Trung thực và Chính trực

  • RMS cam kết tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành của Liên bang, Tiểu bang và Địa phương.

  • Nhân viên RMS bị cấm tham gia vào các hành vi gian lận, lãng phí hoặc lạm dụng.

  • Hồ sơ RMS phải được chuẩn bị một cách trung thực và phù hợp với các chính sách và thủ tục đã thiết lập.

  • Mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để đại diện cho các dịch vụ RMS một cách rõ ràng mà không có quảng cáo gây hiểu lầm, sai sự thật hoặc lừa dối.

 

 • Nhiệm vụ

  • RMS cam kết cung cấp sự chăm sóc cần thiết về mặt y tế cho các thành viên của mình một cách nhân ái, tôn trọng và đạo đức, không phân biệt chủng tộc, tín ngưỡng, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, khuynh hướng tình dục, bản dạng giới hoặc khuyết tật.

  • RMS sẽ cung cấp cho mỗi thành viên thông tin về quyền và trách nhiệm của họ theo cách dễ hiểu, và sẽ cố gắng bảo vệ quyền của thành viên trong suốt quá trình chăm sóc và điều trị của họ.

  • RMS sẽ lắng nghe nhu cầu của các thành viên và nỗ lực đáp ứng các yêu cầu hợp lý.

           

 • Công bằng / Ranh giới nghề nghiệp

  • Nhân viên không được có mối quan hệ kinh doanh mâu thuẫn với trách nhiệm của họ đối với RMS, đặc biệt là với bất kỳ tổ chức cạnh tranh nào.

  • Nhân viên không được nhận hoặc cung cấp tiền, quà tặng, dịch vụ hoặc tiền thưởng từ các thành viên, gia đình thành viên hoặc bất kỳ tổ chức cạnh tranh nào.

 

 • Sự tôn trọng

  • Nhân viên sẽ đối xử tôn trọng với mọi cá nhân, không phân biệt chủng tộc, tín ngưỡng, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, khuynh hướng tình dục, bản dạng giới, khuyết tật, chức danh hoặc chức vụ.

 

 • Bảo mật

  • RMS sẽ duy trì tính bảo mật thích hợp của các hồ sơ và thông tin, để ngăn chặn việc tiết lộ trái phép thông tin cá nhân hoặc được bảo vệ.

 

 • Quyền công dân

  • RMS sẽ đóng góp cho cộng đồng thông qua hoạt động tình nguyện, quyên góp từ thiện và các dịch vụ ủng hộ.

  • RMS sẽ hợp tác với những người khác để cải thiện hạnh phúc của các cá nhân hoặc chương trình.

bottom of page